INNOWACJA PEDAGOGICZNA "LEPSZY START W SZKOLNY ŚWIAT"

W roku szkolnym 2015/2016 pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie   przeprowadzili  w Szkole Podstawowej nr 3 innowację pedagogiczną zatytułowana „Lepszy start w szkolny świat”. Miała ona na celu integrację uczniów, zwiększenie poziomu świadomości na temat zagadnień związanych z niepełnosprawnością oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.
Podjęte działania miały formę warsztatów dla dzieci i ich rodziców, prelekcji, Rad Pedagogicznych oraz konsultacji i porad. Wszystkie zakładane cele zostały zrealizowane.
Innowacja  zakończyła się  w dniu  06.06.2016 roku   festynem, w którym udział wzięli adresaci innowacji .