Drukuj

DRUKI

Pliki (w formacie Adobe Reader)

Karta zgłoszenia szkoły/placówki do współpracy w ramach wspomagania rozwoju

Arkusz zbiorczy do monitorowania potrzeb przedszkola/szkoły/placówki
Arkusz analizy dokumentacji ucznia
Arkusz dostosowania wymagań edukacyjnych - przykładowy arkusz dla ucznia z ryzykiem dysleksji
Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny - przykład
Program współpracy nauczyciela przedmiotu z nauczycielem wspomagającym - przykład

Wniosek o udzielenie pomocy
Wniosek o wydanie opinii
Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Wniosek w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
Wniosek o przeprowadzenie diagnozy problemu ucznia/dziecka
Wniosek o objęcie dziecka zajęciami terapeutycznymi
Wniosek o dokonanie obserwacji dziecka
Wniosek dyrektora szkoły/placówki o przeprowadzenie działań o charakterze interwencji kryzysowej
Wniosek dyrektora o udział pracownika PPP w zespole opracowującym IPET
Wniosek o dostęp do danych

Informacja od rodziców starających się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia dla dziecka
 
Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia/dziecka w związku z wpłynięciem do PPP wniosku o wydanie opinii
Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia/dziecka w związku z wpłynięciem do PPP wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Opinia dotycząca ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie
Opinia nauczycieli dotycząca funkcjonowania ucznia względem którego rozpatruje się wniosek o wydanie opinii o objęciu zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
Opinia nauczyciela o dziecku w wieku przedszkolnym
 
Zaświadczenie lekarskie 
Zaświadczenie od lekarza specjalisty (dotyczy nauczania indywidualnego)
Zaświadczenie lekarskie - wczesne wspomaganie rozwoju
Zaświadczenie lekarskie o stanie wzroku dziecka     
Zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu dziecka
 
Spis dokumentów