Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie jest placówką oferującą specjalistyczne usługi charakteryzujące się profesjonalizmem, rzetelnością i indywidualnym podejściem do każdego klienta. Polegają one głównie na diagnozie oraz szeroko rozumianej bezpośredniej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli z powiatu braniewskiego. Poradnia wspiera również młodzież w wyborze zawodu i dalszej drogi kształcenia. Wspomaga  przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wspiera placówki oświatowe w działaniach na rzecz ich rozwoju.

Wizja do której poradnia dąży to realizacja pentady „O” :
 • Osiąganie najwyższych standardów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Objęcie różnorodną, profesjonalną pomocą każde dziecko, ucznia, jego rodzica/opiekuna i nauczyciela z terenu powiatu braniewskiego, bez względu na miejsce zamieszkania.
 • Otoczenie bezpieczną, przyjazną atmosferą każdego naszego klienta.
 • Osiąganie sukcesów w pracy poprzez stwarzanie pracownikom warunków na wykorzystanie posiadanych kwalifikacji i umiejętności. Promowanie pracowników kreatywnych i nowatorskich. Traktowanie wszystkich pracowników z należnym im szacunkiem i poszanowaniem dla wykonywanej przez nich pracy, dbanie o dobry klimat w placówce.
 • Organizowanie działań w oparciu o ścisłą i aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym.
 
KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Szanowni Państwo, wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach:

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych. 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie ul. Sikorskiego 15A.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy lub/ i pozyskać ich kopie prosimy o kontakt z IOD Ewą Chłosta pod adres: sekretariat@pppbraniewo.edu.pl , adres pocztowy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie ul. Sikorskiego 15A lub prosimy o kontakt telefoniczny (55)243 26 39

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskujemy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kontaktu osobistego. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób fizycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa jak też od szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, sądów, pracowników socjalnych. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Braniewie?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • diagnozowania dzieci i młodzieży (w tym rejestracji na badania, przeprowadzenia badań i wydania opinii/orzeczenia)
 • udzielania dzieciom, młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły bądź placówki

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

 • Ustawa Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Braniewie w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej, przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej . Dane osobowe przetwarzamy w zakresie:

 • dane zwykłe: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon do kontaktu, dane teleadresowe, PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, dane osobowe rodziców i opiekunów prawnych
 • dane sensytywne (tzw. wrażliwe) – w zakresie wynikającym z okoliczności w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi  prawnie na żądanie określonych organów. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków  statystyki i archiwizacji. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie

Skip to content