Rozwijasz biznes z Joomla? Liczysz na dobrych klientów? Silna społeczność Joomla to Twój interes. Zainwestuj w jej rozwój.

Więcej o: Sponsoring

Na tej stronie znajdują się skróty do działów przedstawiających akty prawne regulujące podstawy działania Fundacji PCJ Otwarte Źródła Centrum: statut, kodeksy, regulaminy, instrukcje i inne dokumenty.

Więcej o: Podstawy dzialania

Podstawą działania Fundacji PCJ Otwrate Źródła są programy i plany działania uchwalane przez Radę i Zarząd Fundacji zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie Fundacji.

Więcej o: Programy działania

SIECI WSPÓŁPRACY

Jedną z form wspomagania pracy szkoły jest organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. Rola sieci polega na stworzeniu platformy wzajemnego wsparcia w wybranym obszarze tematycznym, gdzie uczestnicy mogą dzielić się doświadczeniami z kolegami z innych placówek i korzystać z ich doświadczenia.
Sprawdzone metody czy rozwiązania funkcjonujące w jednej szkole, mają duże szanse powodzenia w podobnych placówkach. Ze względu na to, istotnym zadaniem sieci współpracy i samokształcenia jest analiza tak zwanych „dobrych praktyk” – rozwiązań, które zostały już wdrożone i sprawdzone oraz przynoszą  wymierne korzyści, a są możliwe do zastosowania w innych placówkach. Każda z uczestniczących w sieci szkół będzie miała okazję przedstawić własne rozwiązania, ale też poznać inne.
 

Cele sieci współpracy i samokształcenia:

- wymiana doświadczeń między uczestnikami,
- analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,
- pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
- poszerzanie kompetencji uczestników,
- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,
- nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.

Sieci są tworzone według różnego klucza – jako sieci przedmiotowe (np. polonistów, matematyków itp.) i problemowe (skupiające nauczycieli zainteresowanych daną tematyką, np. kształceniem ucznia zdolnego, pracą z dziećmi z trudnościami w nauce itp.). Działania organizowane w ramach sieci przybierają różnorodne formy: spotkania z udziałem ekspertów, wykłady, warsztaty, analiza przypadku konsultacje.
 

Zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami uruchomiliśmy problemowe sieci współpracy:

- sieć współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych
  koordynator Justyna Szewczyk,

- sieć współpracy i samokształcenia psychologów szkolnych
  koordynator Szymon Kaźmierczak,

- sieć współpracy i samokształcenia logopedów
 
koordynator Małgorzata Sulkowska

- sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych
  koordynator Roman Michalski,

- sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych pracujących z uczniem objętym kształceniem specjalnym
  koordynator Justyna Bendryn-Nagórko.

Więcej o: SIECI WSPÓŁPRACY

PEDAGODZY SZKOLNI

W  roku szkolnym 2019/2020 w ramach sieci współpracy i samokształcenia pedagogów kontynuowane będą  spotkania pedagogów pracujących w szkołach i palcówkach oświatowych na terenie powiatu braniewskiego. Spotkania mają charakter informacyjno-konsultacyjny.

Cele funkcjonowania sieci to:
• dzielenie się wiedzą i umiejętnościami;
• nabywanie nowych umiejętności i wiedzy;
• wspólne wykonywanie zadań;
• zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami;
• tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkól i nauczycieli uczestniczących w sieci;
• analiza i upowszechnianie dobrych praktyk.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach a także zachęcam do systematycznego  odwiedzania naszej strony internetowej : pppbraniewo.edu.pll, na której zamieszczane są wszystkie najnowsze i najważniejsze informacje.

Koordynatorem sieci jest mgr Barbara Dytkowska - dyrektor PPP

Więcej o: Pedagodzy szkolni

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 w ramach sieci współpracy i samokształcenia psychologów kontynuowane będą spotkania psychologów pracujących w szkołach i palcówkach oświatowych na terenie powiatu braniewskiego.

Celem działania sieci jest dzielnie się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspólne analizowanie sytuacji trudnych oraz prowadzenie superwizji koleżeńskiej pracy terapeutycznej.

Pierwsze spotkanie sieci psychologów odbędzie się we wtorek 15 października o godz.11.00 na terenie poradni.

Serdecznie zapraszam do udziału.

Koordynator: Szymon Kaźmierczak.

 

Więcej o: Psycholodzy szkolni

DORADCY ZAWODOWI

Sieć współpracy i samodoskonalenia doradców/szkolnych koordynatorów doradztwa zawodowego działa w powiecie braniewskim od roku 2011/12 i wyznaczyła sobie następujące cele:
1. Doskonalenie kompetencji szkolnych doradców, koordynatorów szkolnego doradztwa zawodowego, wychowawców klas, pedagogów realizujących na terenie szkół zadania z zakresu doradztwa zawodowego.
2. Rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami i instytucjami powiatu braniewskiego tak, aby  uczniowie otrzymywali możliwie najlepsze wsparcie: PPP w Braniewie, szkół (a także instytucji powiatu) w zakresie budowania i realizacji planów edukacyjno – zawodowych.
3. Doskonalenie wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego poprzez wymianę informacji, propagowanie i wdrażanie dobrych praktyk dotyczących doradztwa zawodowego.
4. Inicjowanie i doskonalenie działań z zakresu doradztwa zawodowego: PPP w Braniewie, samorządów lokalnych (miasto i powiat), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, instytucji rynku pracy (np. PUP w Braniewie, MCK OHP).
5. Gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie, upowszechnianie wiedzy o sytuacji na rynku pracy (lokalnym, krajowym, unijnym), wiedzy zawodoznawczej itd.
6. Wsparcie członków sieci w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego poprzez: omawianie, analizę zmian oświatowych itp., wymianę informacji i doświadczeń o formach pracy z uczniami., przekazywanie informacji o szkoleniach i konferencjach, organizację i udział we wspólnych przedsięwzięciach (np. giełdy szkół) itd.
7. Integracja środowiska doradców i nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i pracowników instytucji powiatu .
 
W pracach Sieci biorą udział, poza pracownikami oświaty, również przedstawiciele instytucji naszego powiatu (rynku pracy – PUP, MCK; pracownicy samorządów – PCPR, Starostwa powiatowego itp.).
 
Działania związane z prowadzeniem Sieci koordynuje – Powiatowy koordynator szkolnego doradztwa zawodowego -  pedagog PPP Roman Michalski

Więcej o: Doradcy zawodowi

SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM OBJĘTYM KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

W roku szkolnym 2019/2020 w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ruszyła sieć współpracy i  samokształcenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych pracujących z uczniem objętym kształceniem specjalnym.


Adresatem sieci są zatem nauczyciele/pedagodzy  pracujący z dziećmi objętymi kształceniem specjalnym  ze szkół i  przedszkoli ogólnodostępnych powiatu braniewskiego. 

  • Celem działań jest:

- wymiana doświadczeń między uczestnikami,

- analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,

- poszerzanie kompetencji uczestników,

- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,

- poznanie nowinek książkowych, materiałów pomocowych,

- nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.


Program  i zakres tematyczny sieci ustalono wspólnie z nauczycielami, w zależności od potrzeb.

 

  • Terminy spotkań są ustalane każdorazowo, bezpośrednio z nauczycielami po spotkaniu sieci współpracy w dogodnym terminie i godzinie dla uczestników.


Koordynatorem sieci jest Justyna Bendryn-Nagórko

Zachęcamy nauczycieli pracujących z dzieckiem objętym kształceniem specjalnym do współpracy J.


Informacje i zgłoszenia:
telefonicznie (55)2432639 (codziennie 8.00 -15.00 - sekretariat)

Przy zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, nazwę placówki, swój numer telefonu oraz adres poczty e-mail.  

Więcej o: nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych pracujących z uczniem objętym kształceniem specjalnym

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie rusza sieć współpracy i samokształcenia logopedów.

Adresatem sieci są logopedzi ze szkół i przedszkoli powiatu braniewskiego.

Celem działań jest:
• Integracja logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych powiatu braniewskiego.
• Wymiana doświadczeń, analiza dobrych praktyk, tworzenie nowych rozwiązań.
• Poszerzenie kompetencji w obszarze diagnozy i terapii logopedycznej.
• Korzystanie ze wzajemnego wsparcia metodycznego i merytorycznego.

Program i zakres tematyczny sieci ustalony zostanie wspólnie z logopedami, w zależności od potrzeb.

Koordynatorem sieci jest mgr Małgorzata Sulkowska - neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji,  oligofrenopedagog
Program i zakres tematyczny sieci ustalony zostanie wspólnie z logopedami, w zależności od potrzeb podczas pierwszego spotkania.

Zachęcamy logopedów z terenu działania Poradni do zapisów!

Informacje i zgłoszenia:
telefonicznie: (55) 243 26 39 (codziennie 8.00 – 15.00 – sekretariat)
lub pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przy zgłoszeniu należy podać informacje: imię i nazwisko, nazwę placówki, swój numer telefonu oraz adres poczty e –mail.

Więcej o: Logopedów