DORADCY ZAWODOWI

Sieć współpracy i samodoskonalenia doradców/szkolnych koordynatorów doradztwa zawodowego działa w powiecie braniewskim od roku 2011/12 i wyznaczyła sobie następujące cele:
1. Doskonalenie kompetencji szkolnych doradców, koordynatorów szkolnego doradztwa zawodowego, wychowawców klas, pedagogów realizujących na terenie szkół zadania z zakresu doradztwa zawodowego.
2. Rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami i instytucjami powiatu braniewskiego tak, aby  uczniowie otrzymywali możliwie najlepsze wsparcie: PPP w Braniewie, szkół (a także instytucji powiatu) w zakresie budowania i realizacji planów edukacyjno – zawodowych.
3. Doskonalenie wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego poprzez wymianę informacji, propagowanie i wdrażanie dobrych praktyk dotyczących doradztwa zawodowego.
4. Inicjowanie i doskonalenie działań z zakresu doradztwa zawodowego: PPP w Braniewie, samorządów lokalnych (miasto i powiat), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, instytucji rynku pracy (np. PUP w Braniewie, MCK OHP).
5. Gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie, upowszechnianie wiedzy o sytuacji na rynku pracy (lokalnym, krajowym, unijnym), wiedzy zawodoznawczej itd.
6. Wsparcie członków sieci w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego poprzez: omawianie, analizę zmian oświatowych itp., wymianę informacji i doświadczeń o formach pracy z uczniami., przekazywanie informacji o szkoleniach i konferencjach, organizację i udział we wspólnych przedsięwzięciach (np. giełdy szkół) itd.
7. Integracja środowiska doradców i nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i pracowników instytucji powiatu .
 
W pracach Sieci biorą udział, poza pracownikami oświaty, również przedstawiciele instytucji naszego powiatu (rynku pracy – PUP, MCK; pracownicy samorządów – PCPR, Starostwa powiatowego itp.).
 
Działania związane z prowadzeniem Sieci koordynuje – Powiatowy koordynator szkolnego doradztwa zawodowego -  pedagog PPP Roman Michalski

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW / DORADCÓW/ SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO / WYCHOWAWCÓW KLAS VIII.

Zapraszam doradców, szkolnych koordynatorów doradztwa zawodowego, pedagogów i zainteresowanych nauczycieli na spotkanie w dniu 07.01. 2020 roku. Spotkanie to odbędzie się

INFORMACJA O PIERWSZYM SPOTKANIU SIECI  WSPARCIA I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

W dniu 11.11.2019 roku, w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego, odbyło się, pierwsze w roku szkolnym 2019/20, spotkanie sieci doradców / koordynatorów szkolnego doradztwa zawodowego, przygotowane i przeprowadzone przez Romana Michalskiego.

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW ORAZ DORADCÓW ZAWODOWYCH

Serdecznie zapraszamy pedagogów i doradców zawodowych na spotkanie w ramach sieci współpracy, które odbędzie się w dniu 12.03.2019 r o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Tematem spotkania będzie rekrutacja uczniów do szkół średnich. Omówione zostaną, zgłaszane przez pedagogów, bieżące problemy powstałe w codziennej pracy.
Koordynatorzy: Justyna Szewczyk,  Roman Michalski

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW ORAZ DORADCÓW ZAWODOWYCH

W dniu 11.12.2018 odbyło się spotkanie pedagogów i doradców zawodowych w ramach sieci współpracy. Część szkoleniową poprowadził pedagog, doradca zawodowy PPP w Braniewie Roman Michalski na temat : Mózg nastolatka”. Prezentowane treści wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników, zainspirowały do pogłębiania wiedzy z zakresu neurodydaktyki.

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW ORAZ DORADCÓW ZAWODOWYCH

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pedagogów i doradców zawodowych w ramach sieci współpracy w dniu 11.12.2018 r o godz. 9.00. Spotkanie odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie, ul. Sikorskiego 11. Część szkoleniowa zostanie przeprowadzona przez doradcę zawodowego PPP w Braniewie Romana Michalskiego. Tematyka szkolenia: „Mózg nastolatka”.
                                                                                                   Koordynatorzy:
                                                                                                   Justyna Szewczyk,  Roman Michalski

Informacja o pierwszym w 2018/19 spotkaniu sieci doradców

1 września 2018 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018r. poz. 1675). Określa ono treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki, sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe. Niezależnie od tego, nie przestały w związku z tym obowiązywać inne istotne przepisy prawa oświatowego tyczące doradztwa (np. Ustawa Prawo oświatowe, rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej czy ramowych planów nauczania etc.). Przepisy te trzeba czytać i interpretować "łącznie" - bowiem nakładają na szkoły obowiązki określonych działań w tym zakresie.