SIECI WSPÓŁPRACY

Jedną z form wspomagania pracy szkoły jest organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. Rola sieci polega na stworzeniu platformy wzajemnego wsparcia w wybranym obszarze tematycznym, gdzie uczestnicy mogą dzielić się doświadczeniami z kolegami z innych placówek i korzystać z ich doświadczenia.
Sprawdzone metody czy rozwiązania funkcjonujące w jednej szkole, mają duże szanse powodzenia w podobnych placówkach. Ze względu na to, istotnym zadaniem sieci współpracy i samokształcenia jest analiza tak zwanych „dobrych praktyk” – rozwiązań, które zostały już wdrożone i sprawdzone oraz przynoszą  wymierne korzyści, a są możliwe do zastosowania w innych placówkach. Każda z uczestniczących w sieci szkół będzie miała okazję przedstawić własne rozwiązania, ale też poznać inne.
 

Cele sieci współpracy i samokształcenia:

- wymiana doświadczeń między uczestnikami,
- analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,
- pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
- poszerzanie kompetencji uczestników,
- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,
- nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.

Sieci są tworzone według różnego klucza – jako sieci przedmiotowe (np. polonistów, matematyków itp.) i problemowe (skupiające nauczycieli zainteresowanych daną tematyką, np. kształceniem ucznia zdolnego, pracą z dziećmi z trudnościami w nauce itp.). Działania organizowane w ramach sieci przybierają różnorodne formy: spotkania z udziałem ekspertów, wykłady, warsztaty, analiza przypadku konsultacje.
 

Zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami uruchomiliśmy problemowe sieci współpracy:

- sieć współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych
  koordynator Justyna Szewczyk,

- sieć współpracy i samokształcenia psychologów szkolnych
  koordynator Szymon Kaźmierczak,

- sieć współpracy i samokształcenia logopedów
 
koordynator Małgorzata Sulkowska

- sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych
  koordynator Roman Michalski,

- sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych pracujących z uczniem objętym kształceniem specjalnym
  koordynator Justyna Bendryn-Nagórko.