UDZIAŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BRANIEWIE W WARMIŃSKO-MAZURSKIM TYGODNIU KARIERY 2019

W dniach 21-27 października 2019 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbywały się różnorodne wydarzenia w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery 2019.
Była to kolejna, XI już edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery wynikająca ze współpracy instytucji zrzeszonych w partnerstwie zainicjowanym i koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie pn. PAKT dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Braniewie  od początku aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych przez PAKT.
W tym roku hasło przewodnie  W – M TK brzmiało „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”. Misją tegorocznych wydarzeń było m. in. uświadomienie uczestnikom obecności innych kultur w ich najbliższym otoczeniu.
W ramach W – M TK doradca zawodowy PP -P Roman Michalski przeprowadził 5 zajęć warsztatowych „Inny nie znaczy gorszy”.  Zajęcia o których mowa odbyły się w SP nr 3 w Braniewie. Swoje działania skierowaliśmy do uczniów szkoły podstawowej nie przypadkowo.  Sądzimy bowiem, iż dla lepszego zrozumienia „inności” drugiego człowieka, treści takie powinny być realizowane na wczesnych etapach edukacji. Daje to uczniom możliwość spojrzenia na  zjawisko odmienności etnicznej / kulturowej nie na jako zagrażające, ale zachęcające raczej do szukania konstruktywnego dialogu i możliwości współpracy ludzi różnych narodów, kultur i języków.
Zajęcia warsztatowe z młodzieżą „Inny nie znaczy gorszy” zrealizowano w klasach VI – VIII (uczestniczyło w nich 99 uczniów). Podstawowym celem zajęć było rozwijanie u uczniów postaw antydyskryminacyjnych mogących doprowadzić do aktów agresji i przemocy wobec rówieśników którzy różnią się od innych (wyglądem, przekonaniami religijnymi, narodowością, mówią innym językiem itd.). 
Celami szczegółowymi było:
  • Zapoznanie uczniów z prawami człowieka które gwarantują ludziom równe traktowanie, równość, sprawiedliwość, tolerancję (a tym samym chronią przed dyskryminacją, rasizmem, ksenofobią itd.).
  • Przekazanie uczestnikom zajęć wiedzy nt. tego czym są: nietolerancja, stereotyp, antysemityzm, rasizm, uprzedzenie, ksenofobia).
  • Zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dyskryminacji i zachowań dyskryminujących;
  • Uświadomienie im, czego doświadczają osoby narażone na wykluczenie i dyskryminację;
  • Uczenie postaw poszanowania podstawowych praw człowieka, postaw tolerancyjnych wobec „innych”.
  • Rozwój wrażliwości i postawy nastawionej na walkę z dyskryminacją, nietolerancją.
Zajęcia miały formę warsztatów, podczas których uczyliśmy przez doświadczenie – angażowaliśmy uczniów do konkretnych działań, odwoływaliśmy się do ich emocji, opinii i sposobów reagowania na określone sytuacje, oraz, korzystaliśmy z ich własnych doświadczeń i kompetencji, stosując różnorodne metody aktywizujące. Scenariusz zajęć miał charakter autorski. Ćwiczenia w trakcie zajęć  miały za zadanie kształtować umiejętności i kompetencje międzykulturowe (aktywne słuchanie, obrona własnego zdania, dyskutowanie, krytyczne myślenie, współpraca i rozwiązywanie konfliktów) i postawy (docenianie różnorodności, empatia w stosunku do innych grup etnicznych i zaangażowanie na rzecz pozytywnej zmiany w środowisku). 
Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zaproponowanych przez nas zajęciach. 
 
W tym miejscu pragnąłbym podziękować, wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie pracownikom Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie, za pomoc w organizacji zajęć o których tu mowa.
                                                                                                                                                                             Roman Michalski