KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie w bieżącym roku szkolnym realizowane jest kompleksowe wspomaganie jej rozwoju w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- uczniem ze spektrum autyzmu.
Jednym ze szczególnych zadań, realizowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne jest kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych. Głównym celem wspomagania jest wsparcie szkoły lub placówki w efektywnej realizacji wyzwań w obszarach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie rozpoznania potrzeb rozwojowych placówki.
Powołany przez Dyrektora PPP Zespół w składzie: Justyna Szewczyk, Małgorzata Sulkowska, Justyna Bendryn – Nagórko oraz Agnieszka Lasecka ma za zadanie koordynowanie działań związanych z realizacją procesu wspomagania w Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie.
W ramach wspomagania rozwoju szkoły dotychczas odbyły się spotkania z dyrektorem i nauczycielami mające na celu diagnozę potrzeb szkoły oraz szkoleniowe rady pedagogiczne na temat:
„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły – szansą na podniesienie jakości jej pracy” , „ Podnoszenie jakości edukacji włączającej rolą każdego nauczyciela”,   „ Nowy model diagnozy”.
W dniu 20 marca 2019 r odbyło się szkolenie dla pracowników administracji i obsługi SP 3 dotyczące postępowania w sytuacjach trudnych wobec uczniów ze spektrum autyzmu.
Wspomaganie zakończy się ewaluacją działań w grudniu 2019 roku.
O efektach współpracy będziemy informować na bieżąco.
Zachęcamy przedszkola, szkoły i placówki do współpracy w ramach kompleksowego wspomagania.

Załącznik: