INFORMACJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi, aby w przypadku kierowania dziecka na badanie gotowości szkolnej do dokumentacji dołączona była „Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”, wydana zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2010r.(z póź. zm.), „W sprawie wzorów świadectw,… ".
                                
Z poważaniem:
Dyrektor PPP Anna Kich