Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Braniewie świadczy bezpłatne usługi m. in. w zakresie:

  - diagnozy,
  - terapii,
  - doradztwa zawodowego,
  - profilaktyki,
  - psychoedukacji,
  - konsultacji.
             

W ramach podstawowej działalności prowadzimy

 
Diagnozę m. in.:

  - możliwości intelektualnych,
  - rozwoju małego dziecka (w wieku 0 - 6),
  - mocnych stron,
  - potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży,
  - odchyleń i zaburzeń rozwojowych,
  - zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego
  - osobowości,
  - zaburzeń mowy,
  - przyczyn niepowodzeń szkolnych, trudności wychowawczych i adaptacyjnych,
  - zainteresowań i predyspozycji zawodowych młodzieży.
 

Terapię:

  - psychologiczną (zaburzenia emocjonalne, adaptacyjne, trudności wychowawcze, moczenie nocne, przemoc,
    wykorzystywanie seksualne),
  - pedagogiczną (pomoc dla dzieci z odroczoną realizacją obowiązku szkolnego, terapia dysleksji, dysortografii i dysgrafii,
    dyskalkulii),
  - logopedyczną,
  - terapię dzieci słabosłyszących,
  - terapię dzieci autystycznych.